කොස්ගම නගර සීමාව තුල පිහිටි හාඩ්වේයාර් ගොඩනැගිල්ලක ඇතිවු ගින්නක් හේතුවෙන් හයිලෙවල් මාර්ගය අවහිර වී තිබේ. හාඩ්වේයාර් එක තුල ඇති ගෑස් ටැංකි පුපුරා යාම හේතුවෙන් ගින්න පැතිරීමේ අවදානමක් මතුව තිබේ.image-0-02-06-a4c6effd6nf6e3bf467c907092bf4b678fe56e79379b6523bffefa25fee4964a01-V_wm

image-0-02-06-b7c71694f93a2khhbe5a2ba4659f2845c1537b8bf4255c18fe42c7cdd1e4f69993e-V_wm

image-0-02-06-b7c71694f93a2be5a2ba4659f2845c1537b8bf4255c18fe42c7cdd1e4f69993e-V_wm