එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ මංගල ජන රැලිය අනුරාධපුරයේ දී දැන් පැවැත්වෙනවා. එහි සජීවි දර්ශණ නැරඹිමට පිවිසෙන්න.