තෙල් ගණ්න ගියපු අය කියපු කතා  ( 01 ) Petroleum Corporation (CPC) strike – People’s voice – Episode 01