ජනප්‍රිය ගායිකා නිරෝෂා විරාජිනීගේ ෆෙස් බුක් පිටුව සදහා සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙලා.

තවදුරටත් සිදුවිමේ තොරතුරු මෙසෙයි.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ex7mP9KxfXo&feature=youtu.be