අද පුවත් පතින්… /ලක්බිම පුවත් පතින්…/රිවිර පුවත් පතින්… /ලංකාදිප පුවත් පතින්…/දිනමිණ පුවත් පතින්… /මව්බිම පුවත් පතින්…

(කාටුනය මත ක්ලික් කිරිමෙන් විශාල කර නරඹන්න)

Maubima 01

 

 

Ada 01

 

lakbima01

 

lakbima2

 

lankadeepa

 

Rivira 01

 

Rivira 02

 

dinamina 01 dinamina 02 dinamina 03