(රුපය මත click කිරිමෙන් විශාල කර නරඹන්න. click images to enlarge)

1`31`4311`1`4`1431`4`14`14`4