බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනුරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අමාත්‍ය අලී සබ්රි පත් කළ බව දැනුම් දෙමින් ජනාධිපතිවරයාගේ නියමය පරිදි ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. 

මෙම අමාත්‍ය ධුරයට අමතරව අලී සබ්රි මහතා මුදල් සහ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ද කටයුතු කරනු ලැබේ.