ඊයේ දින සිදුවු හදිසි බිදවැටිම් තත්වය නිසා Dialog පාරිභෝගිකයන්ට සිදුවු අපහසුතාවය සලකා බලා එදින භාවිතය සදහා වැයවු මුදල් යලි බිල්පතට එකතු කිරිමට Dialog ආයතනය තිරණය කර තිබෙනවා.

 

21768536_10155552283261203_5508416550462294927_o

21768723_10155552283241203_1981822701382577118_o

21687119_10155552283256203_52131831193623451_o