හෙට (අගෝ. 10) සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සියයට 75ක සාමාන්‍ය අගයකින් විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයට අවසර ලබා දී ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මේ බව පැවසීය.

ඒ අනුව, ඒකක 30ක් දක්වා භාවිත කරන පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිල සඳහා අමතරව රුපියල් 198ක මුදලක් මෙම ඉහළ දැමීම හරහා එකතු වනු ඇත.

ඒකක 30ත් 60ත් අතර සියයට 200කින් සහ 60ත් 90ත් අතර විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයක් භාවිත කරන පාරිභෝගිකයන් සඳහා සියයට 125කින් ගාස්තු ඉහළ නංවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

ඒ අනුව, ඒකක 31ත් 60ත් අතර සාමාන්‍ය විදුලි බිලේ ඉහළ යාම රුපියල් 599ක් පමණ වනු ඇති අතර ඒකක 61ත් 90ත් අතර සාමාන්‍ය විදුලි බිල රුපියල් 1461ක් පමණ සහ ඒකක 90ත් 120ත් අතර රුපියල් 2,900ක් පමණ ප්‍රමාණයකින් ද විදුලි බිල ඉහළ යනු ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.