අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. ඒ අනුව රට තුළ සාමය කඩවන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන් අධිකරණ නියෝගයකින් තොරව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ බලය සහ ඔවුන් රඳවා ගෙන ප්‍රශ්න කිරීමේ බලය පොලිසියට හිමි වේ.