සාරංග- උමාලි ආදර අන්දරය!!!!!

මම ආකර්ෂණය වුණේ ඇගේ ගති ගුණවලට – සාරංග දිසාසේකර ගමේ පාලම හදන්නට ගමට එන තරුණ ඉන්ජිනේරු මහත්තයාට ගමේ අය කියන්නේ “පාලම් මහත්තයා කියලා”. ඒ ගමේ හිටපු ලස්සන ගෑනු ළමයෙක්ට වෙච්ච…